… u Gospoda Isusa Hrista

“Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve.” 

Prva poslanica Timotiju 2:5-6