… u spasenje kroz Hristovu žrtvu

“Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.”

Sveto jevanđelje po Jovanu 3:16